Chương trình 2.9

So sánh Chọn tất cả Bỏ chọn tất cả